سرامیک سبز مترویی

سرامیک سبز مترویی

TA 1261-سرامیک مترویی سبز یشمی

سرامیک سبز مترویی