حمام با طرح و نقش کاشیهای ایرانی

حمام با طرح و نقش کاشیهای ایرانی

حمام با طرح و نقش کاشی های ایرانی

کاشی حمام
s-ha-1

حمام ایرانی با کاشیهای دست سازفیروزه ای و قاب کاشیکاری زمینه سفید با طرح سنتی ایرانی.

ابعاد کاشیها:20 #20 سانتیمتر

کنج گرد برش 3#20 سانتیمتر


کاشی حمام ترکی

کاشی سنتی حمام

حمام مدرن با کاشی سنتی که به سبک ترکی رنگ آمیزی شده است.
ابعاد کاشی 20#20 سانتیمتر.

کاشی حمام

کاشی حمام

ادامه

صفحه اصلی