کاشی تکرنگ

کاشی تکرنگ

کاشی رنگی
کاشی فیروزه ای-کد TA 1001 r1

___________________

کاشی تکرنگ آبی
کاشی فیروزه ای-کد TA 1001 r2

———————
TA 1002 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰

——————-
کاشی رنگی
کاشی رنگی
سرامیک فیروزه ای-کد TA 1001 r3

—————–
TA 1010 r2

—————–
ابعاد ۲۰ در ۲۰-
————————-
TA 1019 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ –
———————-
TA 1040 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-
—————————
TA 1042 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-
———————-
کاشی سبز آبی
TA 1046

———————–